top of page
Business Meeting

Privatumo politika

Mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR)[2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). ] bei kitų įstatymų, saugančių Jūsų informaciją, kurią renkame, naudojame ir saugome savo Bendrovėje. Norėdami sužinoti daugiau, atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką.

Mes, UAB Soltus, (įk 301846294, Teatro g. 11-1, 03107 Vilnius, Lietuva) teikiame verslo anatikos sprendimų diegimo paslaugas. Dėl šios priežasties mes turime rinkti, naudoti ir saugoti informaciją apie mūsų esamus ir potencialius klientus. 

UAB Soltus renka naudoja ir saugo šių katergorijų asmens duomenis:

  • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, pareigas, darbovietės rekvizitus, adresą, kontaktinius duomenis ir pan.;

  • duomenys ryšiams, kaip – adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bendravimo kalba;

  • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;

  • duomenys, surinkti naudojantis ryšių ir kitomis techninėmis priemonėmis, kaip – duomenys, bendraujant telefonau, vaizdo ir/arba garso priemonėmis, el. paštu, pranešimais ir kitomis ryšio priemonėmis, tokiais kaip socialiniai tinklai;

  • duomenis, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis ir paslaugomis, pvz., srauto duomenys – sujungimo pradžios data, laikas, trukmė, skambinančiojo abonentinis numeris, sujungimą priimančio abonento numeris, interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas ir kt.;

  • duomenys, susiję su Kliento lankymusi www.soltus.lt interneto svetainėje arba naudojantis kitais Soltus, UAB komunikacijos kanalais (Facebook, LinkedIn ir pan.).

  • duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pavyzdžiui, duomenys apie sutarčių vykdymą arba nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias arba baigusias galioti sutartis, pateiktus prašymus ir skundus, taikomas paslaugų mokesčius ir kt.;

  • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.

 

Soltus UAB Jūsų asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai. Jei teisės aktuose nėra numatyta kitaip, duomenys saugomi iki 3 metų nuo santykių su Jumis pasibaigimo datos. 

 

Jei norite imtis BDAR 11 skyriuje nurodytų veiksmų (įskaitant galimybę susipažinti su apie Jumis renkama informacija bei prašyti ją ištrinti), prašome kreiptis į mūsų kontaktinį asmenį.
Kontaktinis asmuo: +370 618 59878, simas.baranauskas@soltus.lt.

2021-01-31

bottom of page